Podrêczniki do

Nie znaleziono angielskich publikacji.
 
Poka¿ publikacje we wszystkich jêzykach.
 

Podpowiedzi dotycz¹ce drukowania dokumentów PDF:

By zmniejszyæ iloœæ zu¿ytego papieru, firma Garmin zaleca drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (gdy jest to mo¿liwe).

1. Po otwarciu podrêcznika w formacie PDF kliknij Plik > Drukuj.

2. By zaoszczêdziæ papier, z listy opcji skalowania strony wybierz opcjê Wiele stron na arkusz.

3. Wybierz liczbê stron drukowanych na jednym arkuszu.

4. Wybierz OK.